لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی54

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

شَبْلیتْ= شاه بلوط

_ سَنگین فَرش=  سَرانداز(فرشی راکه در بالای اطاق و بالاتر از فرش های دیگر می گسترند)
_ وَپیچ=  سرایت
_ وَپیچ دَشتَن=  سرایت داشتن
_ وَپیچ گودَن=  سرایت کردن
_ سَربَرَهنه=  سرباز(بانویی که چادریا روسری بر سر ندارد)
_ سَرَ-جُرْ=  سربالا
_ سَرَ- جُری=  سربالایی
_ سَردَبَسَه=  سربسته
_ سَر بولَند=  سربلند
_ اَهلْ=  سربه راه
_ مَذَق فیچَن=  سربه سر گذاشتن
_ هَوَیی=  سربه هوا
_ حَرف گوش نودَن=  سرپیچی کردن
_ حَرفَ سَر ایسَن=  سرحرف ایستادن
_ سَرَ حَرْفَ واگودَن=  سرحرف را بازکردن
_ سورخ=  سُرخ
_ سورخُوْ=  سُرخاب
_ دَبیشْتَن=  در روغن سُرخ شدن
_ سورخوجه=  سُرخَک
_ دَبیشْته=  در روغن سرخ شده
_ لیسکَه-یْتن=  سُرخوردن
_ دیل-زِن=  سرخوردن/زَده شدن
_ بیرین اَمَن=  بیرون آمدن
_ فَمَسَن=  فهمیدن/ سردرآوردن
_ سَر-دُوُنین=  سردواندن
_ شَبْلیتْ=  شاه بلوط

یک پاسخ ارائه کنید