لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی55

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

فودوشْتَن = نوشیدن/ سَرکشیدن

_ جَلوَ- گیتَن=  سرراه، جلو کسی را گرفتن
_ پیْدَ- گوده=  سَرراهی
_ تَمَنَ- بون=  سررسیدن (به پایان آمدن زمان چیزی)
= سَرزَده- اَمَن=  ناگهان آمدن/سرزده آمدن
_ سَرفَتَرکی-اَمَن=  سرزده آمدن
_ سَر شُن=  سررفتن(به پایان رفتن زمان چیزی)
_ سَر شُنْ=  فروریختن آب یا شیر از سردیگ و سماور ومانند این ها
_ سرَ-تَشتَن=  سرزدن
_ هَرَس گودَن=  سرشاخه هارا کوتاه کردن
_ سَرفَتَرک=  سرزده/ ناگهانی
_ مَلَمَت=  سرزنش
_ مَلَمَت گودَن=  سرزنش کردن
_ تورَ- بون=  سرسام گرفتن
_ یَکولی=  سرسخت/ یک دنده
_ یَکولی بُن=  سرسختی
_ لیسکه- خوره-ی=  سُرسُره
_ سَز به سَلَمت=  سرسلامتی
_ شَخه تیک=  سرشاخه
_ سَرشُوْ=  سرشب/ اول شب
_ ایسم- رَسم دَر=  سرشناس
_ شیرسَر=  سرشیر
_ سرْفَله=  سرعَمَله
_ خوْ سَن=  سُرفه
_ خوْسَن گودَن=  سُرفه کردن
_ قَلِِنَ سَر=  سرقلیان
= کَرَه سرشوْن=  سرکار رفتن
_ فودوشْتَن=  نوشیدن/ سرکشیدن

یک پاسخ ارائه کنید