لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی59

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

فیشه= سوت

_ ایمتَحَون= سنجش
_ سَندُن= سَندان
_ سَنْنگ اَسیُوْ= سنگ آسیاب
_ سَنگ تُدَن= سنگ انداختن
_ پیله سنگ= سنگ بزرگ
_ سَنگَ پَه= سنگه پا
_ سَنگتُورَش= سنگتراش
_ کوت= سنگدان
_ جوره- سنگ= سنگ زبرین آسیاب
_ جیره- سنگ= سنگ زیرین آسیاب
_ سَنگَ سَوْ= سنگ ساب/کارد تیزکُن
_ سَنگ زِن= سنگ زدن
_ سیوَ= سَوا
_ سیوَ- بُن= سوا شدن
_ سیوَ گودَن= سَواکردن(در دعوا)
_ فیشَه= سوت
_ فیشَه زِن= سوت زدن
_ بول بولی= سوت سوتک

یک پاسخ ارائه کنید