لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی60

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

یَرْل مَسی= سیب زمینی تُرشی

_ سوتَن=  سوختن
_ فوسوتَن=  کمی سوختن
_ گورشَ بُن=  خیلی سوختن
_ فوسوجو نئین=  کمی سوزاندن
_ بَسوتَه=  سوخته
_ مونْفئَت=  سود
_ فَیْده دَر=  سودمند
_ مونفئَت گودَن=  سودبردن
_ سولَخ=  سوراخ
_ پیله سولَخ=  سوراخ بزرگ
_ کوچه سولَخ=  سوراخ کوچک
_ سولَخ گودَن=  سوراخ کردن
_ گوش سولَخ=  سوراخ گوش
_ موشْ سولَخ=  سوراخ موش
_ مَیمُنی دَن=  سوردادن
_ سوجْ=  سوز
_ یَرْل مَسی=  سیب زمینی تُرشی

یک پاسخ ارائه کنید