لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی62

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

شَتور= شاطر

_ بورزه- خوئه=  سیاه سُرفه
_ بَنویشته=  سیاهه
_ سیب زیمینی=  سیب زمینی
_ سیرا-بو=  سیراب
_ سیر-بون=  سیربودن
_ سیر- گودَن=  سیرکردن
_ سینزیه-سَل=  سیزده بَدَر
_ چَلّه اَسبَبْ=  سیسموتی
_ کَشیده=  سیلی
_ کَشیده خُردَن=  سیلی خوردَن
_ کَشیده زِن=  سیلی زدن
_ چوچَیْ=  سینه
_ سینه زَن=  سینه زَن
_ شَشورْ=  شاشو
_ شَتور=  شاطر
_ شُم=  شام
_ شُم خوردَن=  شام خوردن
_ شُم دَن=  شام دادن
_ دوش=  شانه

یک پاسخ ارائه کنید