لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی68

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

چوپَره= سینی چوبی

تبجه (چوپاره): طبق چوبی سینی گرد و چوبی، مخصوص پاک کردن برنج. لبه ندارد. دایره ای شکل و به قظر ٧٠-٨٠ سانتی متر است از مقطع درختان کهن سال آن را می تراشند.

_ صَنَر=  صددینار
_ تصدْوقْ هَدَن=  صدفه دادن
_ صدمه دِِن=  صدمه خوردن
_ صدمه زِن=  صدمه زدن
_ رَج=  صَف
_ دار وینجه=  صمغ
_ صوندوق=  صندوق
_ صوندوقچه=  صندوق کوچک
_ گولی=  رنگ صورتی
_ حَرمَ بُن=  ضایع بودن
_ دُنبَکْ=  ضرب
_ ضَرْفْ=  ضربه خوردن بدن
_ دیلْ ضَفْ گودَن=  ضعف رفتن دل
_ ضَعفْْ گودَن=  ضعف کردن
_ طَس=  ظرفی است
_ گَرمَک=  طالبی
_ طَووس=  طاوس
_ چوپَره=  سینی (طبق) چوبی
_ پیل گودَن=  بادکردن بخشی از پوست بدن
_ مَزه=  طعم
_ چیشته=  طعمه
_ سرکوفت= طعنه

یک پاسخ ارائه کنید