لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی71

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

لَبْدونْ= تارعنکبوت

_ عَنَل اَمَن=  عمل آمدن
_ عَمَل اَردَن=  عمل آوردن
_ عَمَل گودَن=  عمل کردن(جراحی کردن)
_ فَلَگی=  عَمَلَگی
_ فَلَه=  عَمَله
_ جَلْف=  عمیق
_ عون-نَبْ=  عَناب
_ لَبدون=  تار عنکبوت
_ لوخت=  عُور(لُخت/عُریان)
_ ایوا- ویده=  عَوضی
_ لُو گودَن=  عوعو کردن
_ بَد قُول=  عهد شکن
_ بَگَردَن گیتَن=  عُهده دارشدن
_ عَیْدی=  عیدی
_ چَپُو=  غارت
_ چَپو گودَن=  غارت کردن
_ چَپُوْ=  غارتگری
_ صَدَ کونه-ی=  غارغارک
_ درنبود=  غایبانه
_ غُبار=  خول
_ غَرقَ بون=  غرق شدن
_ غَرقَ گودَن=  غرق کردن
_ مَرَق=  غُصه

یک پاسخ ارائه کنید