لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی84

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

منقَل= آتشدان

_ کَشتَن=  کَشت
_ بیجَر=  شالیزار
_ کیش میش=  کِشمِش
_ فَکَش- دَکَش=  کشمکش
_ فَکَش-دَکَش گوذَن=  کشمکش کردن
_ کیشیک=  کشیک
_ کیشیک دَن=  کشیک دادن
_ کیشیک کَشِن=  کشیک کسی را کشیدن
_ پَیه تَخت=  کف پا
_ تَر پَیه=  کف پایی(با ترکه به کف پا زدن/تنبیه)
_ کَفتَل=  کفتار
_ دَس کَف=  کف دست
_ مَنقَل=  آتشدان/ وسیله گرم کردن با ذغال
_ کَف دَسی=  کَف دستی (زدن کف دست با تَرکه)
_ دَسکلابْ زِن=  کف زدن
_ چَروق=  نوعی کفش
_ چَروق دوز=  کفش دوز
_ چَروق دوجی=  کفش دوزی
_ موس=  کَپَکْ
_ کَف گوذَن=  کف کردن
_ اَسُمْ=  کفگیر آهنی
_ چوبی کَتَره=  کفگیر چوبی

 

یک پاسخ ارائه کنید