لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی87

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

زاکَ کولَ گیتَن = بچه را به کول گرفتن

_ خَجَلَتی=  کم رو
_ کَم خورَک=  کم غذا
_ کمک خَسَنْ=  کمک خواستن
_ کمک هَدَن=  کمک دادن
_ کولَ گیتَن=  به کول گرفتن
_ زاکَ کولَ گیتَن=  بچه را به کول گرفتن
_ کُمَک هَدَن=  کمک دادن
_ کُمَک گودَن=  کمک کردن
_ کُمَک هَیْتَن=  کمک گرفتن
_ کَم مَیه=  کم مایه
_ مَحَل نودَن=  کم محلی
_ پیسقَلِیْ=  کمی/ اندکی
_ دَخوتَه=  کمین کرده
_ دَخوتَن=  کمین کردن
_ جَ=  کمین گاه
_ پَلی=  کنار/ پهلو
_ کَنَر شُن=  کنار رفتن
_ کَنَر زِن=  کنار زدن
_ دیمه نَن=  کنار گذاشتن
_ دیمه نیشتَن=  کنار نشستن/ گوشه نشینی
_ پوشته=  ساحل
_ کَنَره=  کناره(فرش باریکی که در کناره های اتاق فرش می شود.)

 

یک پاسخ ارائه کنید