لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی88

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

گالش= کفش رزینی و سُنتی روستاییان گیلانی

کفش گالش گیلان، پاپوش سنتی روستائیان گیلان و نواحی شمال ایران بوده و از جنس لاستیک و رزین است و اغلب در فصول پاییز و زمستان پوشیده می‌شود.

_ دُوْره- کَنَر=  کناره
_ کَنَره گیتَنْ=  کناره گرفتن
_ کَتاره گیر= گوشه گیر
_ کَشَ کَنار= کُنح جایی مانند اتاق
_ کوچیل=  کُنجد
_ سوس=  کُند(کسی که کاری را آهسته انجام می دهد)
_ کول=  کُند( دربرابر تیز/چاقوی تیز)
_ سوس بُنْ=  کُند بودن
_ کول بُن= کُند بودن
_ کوند زَیْنْ=  کُند ذهن
_ یوَشْ شُن=  آهسته رفتن
_ سوس=  کُند رو
_ سوس بُن=  کُند شدن
_ گالش=  کفش رزینی و سُنتی روستاییان گیلانی)
_ فَکلَشن=  کَندن
_ دَمَغ سوخته=  کِنِف
_ دَمَغ سوتَن=  کِنِف شدن
_ دَندُنه=  کَنگره
_ کُره=  کو(کجاست)
_ بوکُتُنِه=  کوبیدگی/ کوفتَگی
_ کوتِنِن=  کوبیدن
_ بوکُتُنِه=  کوبیده

 

 

یک پاسخ ارائه کنید