لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی89

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

پیلاقه= پدر بزرگ

_ کوتَ اَمَنْ=  کوتاه آمدن
_ کوتَ دَس=  کوتاه دست
_ پَچَ قَد=  قدکوتاه
_ سوسّی گودَن=  کوتاهی کردن
_ پوشته گودَن=  کوت کردَن/ چیزی را روی هم ریختن و توده کردن)
_ حَرَکَت دَن=  کوچ دادن
_ کوش- تای=  کوچک
_ پیلاقه=  پدربزرگ
_ کوشتَر=  کوچک تر
_ پیس-قا-له-ی=  کوچکترین
_ بَکوچ شُن=  کوچ دادن
_ کوشْتَکی=  کوچکی
_ کوشتَیْ=  کوچولو
_ کولهَند=  کودَن
_ سَف گوذَن=  کور خواندن/ اشتباه کردن
_ کور بُن=  نابینا شدن/ کور شدن
_ کور گوذَن=  کورکردن
_ تَشکی=  کورَک

 

 

یک پاسخ ارائه کنید