لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی90

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

حَوض= حوض

_ تَشکی زِنْ=  کورَک درآوردن
_ دَس وَمجُن=  کورمال کردن(برای پیدا کردن چیزی در تاریکی، دست به زمین و دیوار و مانند این ها مالیدن)
_ دِ-کوره=  کوره ده ( روستای بسیار کوچک)
_ کوره-رَ=  کوره راه
_ذوغَل کوره=  کوره ذغال
_ حَوْض=  حوض
_ کوره سوَدیْ=  کوره سواد(کم سواد)
_ گوله=  کوزه
_ خُم=  کوزه بزرگ
_ کوچه گوله-ی=  کوزه کوچک
_ سَیْ=  کوشش
_ بوکُتونِ=  کوفته
_ کوک زِن=  کوک زدن
_ گول گولَ دَن=  برانگیختن به انجام دادن کاری
_ کولَ بَر=  کوله بار
_ کول دَن=  کولی دادن(کسی را به پشت خود سوارکردن)

 

یک پاسخ ارائه کنید