لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی92

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

سُفَلْ سَری خونه= خانه های سفال سر

_ اَرابه=  گاری
_ گَز=  دندان به چیزی فرو بردن
_ گَز زِن=  گاززدن
_ گَز گیتَن=  گاز گرفتن
_ قَدَم=  گام
_ قَدَم ویتَن=  گام برداشتن
_ گَوْ=  گاو
_ سُفَل سری خونه=  خانه سفال سر
_ گَجمه=  گاوآهن
_ گُوْ دَر=  گاوبان
_ زدبند=  گاوبندی(ساخت و پاخت)
_ زدو بند گوذَن=  گاوبندی کردن
_ گول- گّوْ زَوُن=  گُل گاو زبان
_ آهینی صوندوق=  گاو صندوق
_ وَرزه=  گاو کاری(گاوی که در مزرعه کاربرد دارد)
_ مَده گُوْ=  گاو ماده
_ گَمیش=  گاومیش
_ کَتَ کولوفت=  کَت و گُنده
_ گَیْ وَختی=  گاه وقتی

 

یک پاسخ ارائه کنید