لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی94

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

(جوکول کوی = برنج جوکول) / فرآوری خوراکی هایی خوشمزه با برنج نارس در گیلان قدیم

_ گوشنَگی=  گرسنگی
_ گوشنه=  گرسنه
_ جوکول کوی=  برنج جوکول(برنج نارس)
_ گوشنَ گیتَن=  گرسنه شدن
_ دیل گیتَن=  دلتنگی
_ گیتَن=  گرفتَن
_ جوته بون=  لُکتت زبان
_ دیل تنگ=  گرفه دل
_ گَرم گودَن=  گرم کردن
_ گرم گیتَن=  گرم گرفتن
_ گَرویی هَدَن=  گرو دادن
_ خَطَ نیشون کَشِن=  گرو کشیدن
_ تَشکه=  گِره/ گِره کور
_ تَشکه خوردَن=  گِره خوردن
_ تَشکه بوخورده=  گِره دار
_ تَشکه زِن=  گِره زدن
_ تَشکه وا گودَن=  گِره بازکَردن

 

یک پاسخ ارائه کنید