لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی99

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

کوله بیجْ کَکَه= کاکای تابه ای

شیرینی کاکا(کَکَه) ، از شیرینی های ساده و خوشمزه شهرهای شمالی ( مثل گیلانشهر لاهیحان و دیگر شهرها و روستاهای گیلان می باشد و با کدو حلوایی درست می شود.

_ تیلَ پَتَلَق=  گِل وشُل
_ گولیله=  گلوله
_ گولیله تُدَن=  گلوله انداختن
_ بَرفَ گوده=  گلوله برف
_ تیرتُدَن=  گلوله درکردن
_ گَل گوده=  گلوله گِل
_ نَخ گوده=  گلوله نخ
_ گِله=  گیلانی
_ گیلگی گودَن=  گِله کردن
_ گُوْ گَله=  گله گاو
_گوَسفَن گلّه=  گله گوسفند
_ گیله دَر=  گِِله مند
_ گَلی=  گِلی
_ کوله بیجْ کَکَه=  کاکای تابه ای
_ گَمون گوذَن=  گمان کردن
_ گُمرَ=  گُمراه
_ گُمرَ بُن=  گمراه شدن
_ گُمرَ گوذَن=  گُمراه کردن
_ گُم بُن=  گُم شدن
_ گُم گودَن=  گُم کردن

 

یک پاسخ ارائه کنید