لاجونی گَب/واژه های اصیل لاهیجانی1

  1. لاجونی گَب/واژه های اصیل لاهیجانی
    به قلم؛ محمود اصغری
    نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

( سَله گول= گُل نیلو فرآبی)

سَل= استخر
گول=گُل

بخش یکم
_ دَله=  هرزه خور
_ هوتو=  همان طور/همان جور
_ سرامال=  همسال
_ اَوی- سی= هَوو
_ بنا نئَن=  بنا گذاشتن
_ چَرته- چولا=  یاوه/بیهوده گویی
_ کین خوشکی=  یبوست
_ یخ لوله=  قندیل
_ وه- وین=  یک حلقه ماهی/بُرش های عرضی ماهی
_ پیچاک=  نوچ/چسبنده
_ پَسر زه=  نوه پسری
_دختر زه=  نوه دختری
_ پی-لیس-گیتَن=  نیشگون گرفتن
_ سَله گول=  گُل نیلوفر آبی
_ چیک-سیره-ی، ایسَن=  روی پنجه پاها، نیم خیز ماندن
_ مَرغون دَشکَن=  نیمروی تخم مرغ
_ لاله-می-له-ی=  آب نیم گرم
_ نیم کو-له-ی=  نیمه باز
_ دَپارسَن=  فرو ریختن دیوار
_ فَگَرسَن=  فروریختن و ریختن هرچیزی که چیده شده است.

یک پاسخ ارائه کنید