لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی20

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

پورد= پُل

_ ایسئن=  ایسادگی
_ اَی-وون=  ایوان
_ کَلاج=  کلاغ
_ گوْ-کوله=  بچه گاو
_ چیشنَک=  گنجشک
_ پیچه- کوته=  بچه گربه
_ فوقوس=  کابوس
_ لو-ده=  بذله گو
_ وی-تَن=  برداشتن
_ کول-پَر=  گّلپر
_ وَلگ=  برگ
_ به-بیشته=  بریان
_ لَنگ- دیراز=  پادراز
_ وی-ری-سئن=  بلند شدن
ذ_ جیر=  پایین
_ جور=  بالا
_ لَبه سَر=  پرتگاه
_ چَِرت و پَرت=  سخن یاوه و بی معنی
_ پیله-شوکوم=  پُرخور
_ کولک=  کُرک و برآمدگی پارچه مخمل و مانند آن/ پُرز
_ تَر-سئن=  پروا داشتن/ترسیدن
_ پرای-تَن=  پرواز کردن
_ پریشو=  پریشب
_ پَلاس=  پژمرده
_ پلاسا- بوئن=  پژمرده شدن/پلاسیده شدن
_ خوندِش=  پژواک
_ چو- چای=  پستان
_ خالجینی-پسر=  پسرخاله
_ خالجینی دَتَر=  دخترخاله
_ دایی پسر=  پسر دایی
_ دایی- دَتَر=  دختردایی
_ ته-ته-رَج=  پشت سرهم
_ پور مو=  پشمالو
_ پَکَر=  افسرده
_ پورد=  پُل

یک پاسخ ارائه کنید