لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی25

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

جوم دار= جامه دار در گرمابه

_ را-دکَتئن=  جاری شدن
_ را- تو- دئن=  جاری کردن
_ تَر- سَئین=  جازدن
_ یادا- گودئن=  جاگذاشتن
_ جا- گیتئن=  جاگرفتن
_ جوم-دار=  جامه دار در گرمابه
_ چَمه-دون=  جامه دان
_ جون_ دَئن=  جان دادن
_ زینده=  جان دار
_ جون به دَر بَردَن=  جان در بردن
_ حَی-وون=  جانور
_ جا-دَکَتئن=  جاگیرشدن
_ ته-لا-فی=  جبران
_ جوبرون-گودئن=  جبران کردن
_ قوپه=  جُبه
_ سی-وا=  جدا
_ سی-وا-بوئن=  جداشدن
_ سی-وا-گودئن=  جدا کردن
_ خَندَق=  جوی آب بررگ
_ اور-زه=  جُربُزه
_ لا=  جِرز
_ داغوله-گیتئن=  جِرزدن
_ دریده=  گُستاخ

 

یک پاسخ ارائه کنید