لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی30

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

واچیش-تَن= چشیدن

_ تنگ=  چسبان
_ پی-چاک=  چسبناک
_ پی- چاکی=  چسبنده
_ وا-چی-شو-نئین= چشانیدن
_ مَکا-بیج=  ذُرت برشته
_ چیشم واگودئن=  چشم بازکردن
_ نَدید- گیتَن=  چشم پوشی
_ نَه نَه بو، نئَن=  چشم پوشی کردن
_ندیده گیتئن=  چشم پوشی کردن
_ حَسود=  چشم تنگ
_ بَد- چیشْم=  چشم چَران
_ بَد- چیشمی=  چشم چرانی
_ چیشم- واتَرکَسه=  چشم دریده
_ کَسه- چیشم=  چشم زاغ
_ نَظَر-زئین=  چشم زدن
_ بی-خَیا= چشم سفید
_ سیه-چیشم=  چشم سیاه
_ کَج-کَج، نیگا-گودئن=  چشم غُره رفتن
_ لوچی- زئن=  چشم غُره رفتن
_ واچیش-تَن=  چشیدن
_ چوغولی=  شکایت
_ چوغولی گودئن=  شکایت کردن
_ کَشیده=  چَک/ سیلی
_ چَکه-چَکه=  چَک-چَک
_ چَکه-چَکه- کالسَن=  چِک، چِک ریختن

 

یک پاسخ ارائه کنید