لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی32

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

گول- گوله، چارشمبه= چهارشنبه سوری

_ چوپ- پون=  چوپان
_ پَه- کُرسی=  چهارپایه
_ دوکین-دوزانو-نیشتَئن=  چهار زانو نشستن
_ گول- گوله- چَرشمبه=  چهارشنبه سوری
_ چَر-نَل= شوئن=  چهارنعل رفتن
_ چه-قَد=  چه اندازه
_ چَه-چَه=  آواز بلبل
_ چی چی=  چه چیز
_ بَه-سر=  چیره
_ مَل-دار=  چیزدار/مالدار
_ مُعمّا=  چیستان
_ چین- دَکَتَن=  چین افتادن
_ چین- دئن=  چین دادن
_ چوروک=  چین صورت
_ فِر=  چین مو و زُلف
_ چیک-پیله=  چینه دان
_ هَشا-گودئن=  حاشا کردن
_ اَلون=  حالا
_ حَل- امئَن=  حال آمدن
_ کول-پیله=  حُباب آب
_ پیل=  حُباب نان
_ فولوق=  حَبه
_ قَندَ فولوق=  حبه قند
_ دل-لاک=  حجامت گر
_ حوجره=  دکان
_مَکه- شوئن=  حَج کردن
– مول- کوته=  حرام زاده
_ حَرَم- بوئَن=  حرام شدن
_ حیرص خوردَن=  حرص خوردَن
_ حیرص دَئَن=  حرص دادن
_ حیرص زئین=  حرص زدن
_ گَب=  خرف
_ گَب- زئین=  حرف زدن

 

یک پاسخ ارائه کنید