لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی33

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

رَب= حلزون

_ حَرف- گوش نَکُون=  حرف نشنو
_ حَرف- گوش کون=  حرف شنو
_ تو-کُن=  حَرکت
_ تو- کُن- دئن=  تکان دادن
_ تو- کُن- خوردئن=  تکان خوردن
_ اَ-تَه-رُم=  حُرمت
_ بُخل=  حَسد
_ فَه-مه-سَن=  حس کردن
_ وی-یای=  حَشَره
_ کَلَکْ=  حُقّه
_ راس-راسی=  حقیقتاً
_ حوکْم= حُکم
_ایل-لَن=  حکماً
_ رَب=  حلزون
_ وا-بُن=  حل شدن (گشایش مشکل)
_ اَوُ- بوئن=  حل شدن (مانند حل شدن قند درآب
_ وا- گودَن=  حل کردن(حل مسئله)
_ گولی=  حلق
_ دَر حلقه=  حلقه دَر
_ حَلوه=  حلوا
_ گولی=  حنجره
_ دَس لیمو=  حنظل (هندوانه ابوجهل)
_ حَیْرون=  حیران
_ مَت- زده=  حیرت زده
_ بَد چیشم=  هیز

 

 

یک پاسخ ارائه کنید