لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی34

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

اوسه= اُستاد

_ تیف=  خار
_ خَه-رَش=  خارش
_ خَک- بیْته=  خاک آلود
_ خَک- اینداز=  خاک انداز
_ اَش-خال=  خاکروبه
_ سوپول=  خاکروبه کش
_ خول= خاکستر(آن گاه که گفته می شود؛ خَک و خول
_ بی-چَه-ره=  خاکستر نشین
_ قیْ-قَناق=  خاگینه
_ خَل-جینی=  خاله
_ کَلْ=  خام
_ خَه-نَم=  خانُم
_ دَمَد-سَره=  خانواده داماد
_ عَه-روس- سَره=  خانواده عروس
_ خونه- خراب کُن=  خانه خراب کن/ خانه برانداز
_ دَچین- فیچین=  خانه تکانی
_ دَچین- فیچین-گودئن=  خانه تکانی کردن
_ هم-خُنه=  همخانه
_ اوسَه=  اُستاد/ خُبره
_ موستخدیم=  خدمتکار
_ خَرَش=  خراش
_ خرجی=  پولی برای خرج کردن
_ پِه-بوز-گیر-ی=  خرچنگ
_ خُوْ-گوره=   خُرخُر

یک پاسخ ارائه کنید