لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی38

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

تَله = دام

_ مَتْ=  خیره
_ فوتول=  خیره سر
_ فوتولی=  خیره سری
_ مَت- بوئن=  خیره شدن
_ پَرَش=  خیز
_ پَرَش- گودئن=  خیز برداشتن
_ تَر=  خیس
_ تَرَا- بوئن=  خیس شدن
_ تَرا- گودئن=  خیس کردن
_ دَه-خیس-سُنئن=  خیس کردن حبوبات و مانند آن ها
_ دیرین- شوئن=  داخل شدن
_ چوب-بَست=  داربَست
_ دَوا=  دارو
_ دَوا-فوروش=  داروفروش
_ دَوا خونه=  دارو خانه
_ عَزا-دار=  داغ دیده
_ اَلوق=  دال (پرنده شکاری بزرگ)
_ تَله=  دام
_ دَمَدْ=  داماد
_ خُونه-دَمَد=  داماد سرخانه
_ دَم- تودئن=  دام انداختن
_ دونگ=  دانگ (یک دانگ از شش دانگ زمین یا خانه)
_ شیریکی=  دانگی
_ دونه=  دانه
_ دُنه، دُونه- گودئن=  دانه کردن
_ دُنه-فودئن=   دانه پاشیدن

یک پاسخ ارائه کنید