لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی41

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

چِله- دَزگاه= دستگاه ابریشم کَشی

_ دَسْ-فروش=  دستفروش
_ دس-کاری-گودئن=  دستکاری کردن
_ دس- کَش=  دستکش
_ چله- دزْگاه=  دستگاه ابریشم کشی
_ دَنگ=  دستگاه خَرمن کوب
_ هَچَل- دَکَتئن=  گرفتار و دستگیر شدن
_ فه-مه-سَن=  فهمیدن
_ گیتَئن=  دستگیر کردن
_ دَس-گیری=  کُمک
_ دْشت=  نخستین پول دریافت شده، به عنوان” عیدی” یا در کسب و کار
_ دَس-مَل=  دستمال
_ مَلْ-سَن=  مالیدن
_ اوجرَت=  دستمُزد
_ دَس-داشتئَن=  دست نگه داشتن
_ فرمون-بر=  دست نشانده
_ دَس و پا-زئین=  دست و پا زدن
_ دَس و پا- گودئن=  دست و پاکردن
_ دَس و پَه- گومه-گودئن=  دست و پا گُم کردن/ دستپاچه شدن
_ دَس و دیل واز=  دست و دل باز
_دس-سه=  دسته
_ دَسّه بندی=  دسته بندی
_ دَسّه بَندی گودئن=  دسته بندی کردن
_ دسّه دَر=  دسته دار
_ دسّه دسّه=  دسته دسته
_ دَسّه گیتَن=  دسته راه انداختن
_ دَسّه- گودئن=  دسته کردن
_ کوزه دسّه=  دسته کوزه
_ هَوَنگ دسّه=  دسته هاوَن
_ دَس-دَسی=  ازروی عمد
_ وَر- دَس=  دستیار

یک پاسخ ارائه کنید