لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی43

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

دَمه = دَم آهنگری

_ دیل-وَز=  دلگشا
_ بَدره=  سطل/دلو
_ دیل-واپَس-بوئن=  دل واپس بودن
_ نَتَرس=  دلیر
_ وینی- گیتئن=  دماغ گرفتن(بیرون ریختن ترشحات بینی)
_ دَمه=  دَم آهنگری
_ دوم- بَچَرده=  دُم بریده
_ دوم-بلاس-کَنه-ی=  دُم جُنبانک
_ دَمه-رو=  دَمَر
_ دَمه-رو-کَتَنْ=  دَمَرو افتادن
_ دَمه-رو-خوتَن=  دَمَر خوابیدن
_ یک نفس=  دَم ریز(پشت سرهم)
_ حَرف زئبن=  دَم زدن
_ دَم- گودَن=  دَم کردن
_ دَم- کَشئین=  دَم کشیدن
_ گی-ره=  دُمَل
_ فی-دودَن=  دمیدن
_ دومْبه=  دونبه
_ جی-جی-لیس=  دُنبه گُداخته
_ گَز=  دندان
_ عَمَلی-دندون=  دندان عملی
_ دندون- کَشئین=  دندان کشیدن
_ دندون گِرد=  طمع کار
_ اَجین=  دندانه
_ اَجین-دار=  دندانه دار
_ دَندونه=  دنده شانه
_ به تَخت-شوئن=  دواسبه تاختن
_ بدوْ-بُدوْ- اَمَن=  دوان دوان آمدن
_ بدو-بدو-شوئن=  دوان دوان رفتن
_ دوته-دوته=  دوبه دو
_ دُوْ به هم زن=  دو به هم انداز
_ دوتَه=  دوتا

یک پاسخ ارائه کنید