لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی45

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

پیله-تِن= دیگ بزرگ

_ رَخشَن= دهن کجی
_ سو=  دید
_ دید-زِن=  دید زدن
_دِن=  دیدن کردن
_ تَه-مه-شه-یی=  دیدنی
_ نَما=  دیدگاه
_ دیر-اَمَن=  دیرآمدن
_ دیر- شون=  دیررفتن
_ دیر- بُن=  دیر شدن
_ دیر- گودَن=  دیرکردن
_ دیرو=  دیروز
_ دیشوْ=  دیشب
_ تِن=  دیگ
_ پیله تِن=  دیگ بزرگ
_ تِنچه=  دیک کوچک(دیکچه)
_ اوشون=  دیگران
_ حَصَر=  دیوار
_ تور- توری=  دیوانگی
_ تور=  دیوانه
_ تورونه- مورسون=  دیوانه وار
_ اَنّی، اَنّی=  ذره، ذره
_ ذیکر=  ذکر
_ ذیکر- گوتَن=  ذکر گفتن
_ به تنگ-اَمَن=  به تنگ آمدن
_ به تنگ-اَردَن=  به تنک آوردن
_ اَو-بوئن=  ذوب شدن
_ اَو- گودَن=  ذوب کردن

یک پاسخ ارائه کنید