لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی46

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

میل-میلی= راه راه / مثال؛ پارچه راه راه= میل-میلی پَرچه

_ رَس=  راست
_ رَس- گوتَن=  راست گفتن
_ اَل=  رام
_ اَل – گودَن=  رام کردن
_ اَو-رو=  آبراه/راه آب
_ رَ-دَکَتَن=  راه افتادن
_ رَ- تودَن=  راه انداختن
_ رَه-بَلَد=  راه شناس
_ میل-میلی=  راه راه
_ دوز=  دُزد/ راهزن
_ دوزی=  راهرنی
_ روب=  رُب
_ لَا-فند=  ریسمان
_ رَم گودَن=  رحم کردن
_ رخته-خْو=  رختخواب
_ درز=  رِخنه
_ پِ-مَله=  ردپا
_ رد-بُن=  ردشدن
_ رد-گودَن=  رد کردن
_ رَج=  رده
_ چوقَل-گَل=  گِل رُس
_ بو-لَند=  رَسا
_ دَب=  رسم
_ دَب- بُن=  رسم بودن
_ دَب- گودَن=  رسم کردن
_ رَسِن=  رسیدگی کردن
_ بَرسه=  رسیده
_ بوزورگه-بون=  بزرگ شدن/رشدکردن
_ وَشون=  شبیه به کسی بودن/از نظر چهره و رفتار، شبیه به کسی شدن
_ شو نین=  رفتنی
_شون-اَمَن=  آمدو رفت
_ یوَش-یوَش=  رفته رفته/ به تدریح

یک پاسخ ارائه کنید