لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی5

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

پیچانک= بیسکویت

_ ماز=  واکس
_ اَما=  وَرَم دست و پا
_ پینَک=  وصله
_ دَس نمار=  وضو
_ گیر-دَکَتَن=  گیر افتادن
_ شانه به سر=  هُدهُد
_ کَرْچ=  برشته
_ بَده- نَده=  ندید-بدید
_ سَردی=  نردبان
_ اَیاز=  شبنم
_ ماله=  اثر
_ وَئوده- نَشا=  نشدنی- بازنکردنی
_ بوشور- وَراز=  شستشوی روزانه
_ گوره=  نعره
_ زَرخ=  نگاه تلخ
_ تَره- تنگوله-ی=  نورسیده
_ پیربوی=  نوعی نان گِرد و ضخیم(این واژه، روسی است)
_ پیجانک=  بیسکویت
_ قاله نهار=  صبحانه
_ تی تی=  شکوفه
_ فودوشتن=  مکیدن

یک پاسخ ارائه کنید