لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی51

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

(زورخُونه= زورخانه) /باشگاه ورزش باستانی وپهلوانی

_ رَن- خواسَن=  زن خواستن
_ زیندون=  زندان
_ زیندون بُن=  زندان بان
_ هَبس گودَن=  زندانی کردن
_ هَبس=  زندان
_ زنگَر=  زنگ (روی مس)
_ مورونه=  زنگ ( روی فلزات)
_ زن- گیتَن=  زن گرفتن
_ زَنگ زِن=  زنگ زدن (روی فلزات)
_ زَنَکه=  زنیکه ( آنگاه که بخواهند زنی را کوچک و خوار بدارند)
_ زودبُن=  زود بودن
_ قووَت=  زور
_ تَپونئین=  زور تپان کردن
_ زورخونه=  زورخانه
_ زوردَن=  زور دادن
_ زور دَشتَن=  زور داشتن
_ زورزِن=  زورزدن
_ زورْ زورکی=  به زور
_ زورگوتَن=  زور گفتن
_ سَکه زوزه=  زوزه سک
_ ایفراط گودَن=  زیاده روی کردن
_ قشنگ=  زیبا
_ دوشَک=  تُشک/ زیرانداز(برای خوابیدن)
_ حَرف کَشِن=  کسی را به حرف آوردن
_ پَمَل گودَن=  زیر پا گذاشتن
_ پیرَن خَب=  زیر پوش
_ زیرپیرَن=  زیر پیراهنی
_ زیر زیرَکی- نیگا گودَن=  زیر چشمی نگاه کردن
_ حَشا گودَن=  حاشا کردن/انکار کردن
_ زیر دَس=  زیردست

یک پاسخ ارائه کنید