لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی52

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

پیچ پیچی- گوتَن= زیرگوشی گفتن

_ زیر سَر- دَشتَن=  زیر سر داشتن (کاری یا چیزی را در نظر داشتن)
_ زیرسَر- نَنْ=  زیر سرگذاشتن
_ تُومُن=  زیر شلواری
_ بَلَ=  زیرک
_ پیچ پیچی- گوتَن=  زیرگوشی گفتن
_ پیچ پیچی- حَرف زِن=  آهسته صحبت کردن
_ جیر-جور- بُن=  زیرو رو شدن
_ جیر- جورگودَن=  زیرو رو کردن
_ زین گودَن=  زین کردن
_ سُوْسَن=  سائیدن
_ دَریَا کَنَر=  ساحل
_ چَگوده=  ساخت (مثال؛ خوش ساخت)
_ بَند و بَست=  ساخت و پاخت
_ بَند و بَست گودَن=  ساخت و پاخت کردن
_ بَساته=  ساختگی
_ عیمارَت=  ساختمان
_ سیته=  سار(پرنده)
_ سَتَن=  سازش
_ سَزی- گَر=  سازگار
_ سَتَن=  سازگاری کردن
_ سَختَن کَس=  سازنده
_ پَ-اَشپول=  ساق پا
_ دَس- لُوله=  ساق دست
_ دَس- بَرا= ساقدوش داماد
_ سی-تینه=  ساقه
_ سَل دیگه=  سال دیگر
_ خُرَم سال=  سال پُرباران
_ خوشکه سال=  سال کم باران
_ سَلونه=  سالیانه

 

یک پاسخ ارائه کنید