لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی7

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

اربو= خرمالوی وحشی جنگلی

چال=  آبگیر
_ اربو=  خرمالوی وحشی جنگلی
_ اَربه/ اَربه خوج=  نوعی گلابی وحشی ریز
_ لیم=  خزه اطراف رودخانه
_ وَگَرد=  پسا(وگردسه، ته اینم= موقع برگشت، ترا می بینم)
_ بِیه پیش=  پیشا گیلان( گیلان خاوری)
_ بیه پس=  پسا گیلان (گیلان باختری)
_ تیل =  گِل آمیخته با آب
_ کولوم=  سرا/آبادی
_ اَنگاره گیئتن=  تدارک دیدن کاری
_ قاردون=  مقوا
_ راه مو=  موی صاف
_ چی تین=  ملال آور
_ کاله کدو=  نارس و سِفت
_ خوس، خوس کَرک=  مرغ اهلی و دست اموز
_ پیره کَرک=  مرغ پیر

یک پاسخ ارائه کنید