لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی9

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

بازار مَج= کاسبکار دوره گرد

_ مقراض=  قیچی
_ شورتی-پورتی کار گودَن=  سرهم بندی کردن کار، باشتاب
_ بازار مَج=  کاسبکار دوره گرد
_ کوتکوتو=  کاکوتی
_ نیم تنه= کُت
_ یه-وَر=  کج
_ بولو=  کج بیل
_ کَُلْم-آَ-جین=  کِرمو/کِرم زده/کِرم خورده
_ هَه کَش، هه-کَش=  کشان، کشان
_ دَس-کَلا زئن=  کف زدن(برای ابراز شادی)
_ اَم-بَس=  غلیظ
_ پور=  فراوان
_ زاک =  بچه
_ اَنار-آغوذ=  فسنجان
_ نار-گردو=  فسنجان
_ خوج خور=  چانه
_ چه-کَن=  فک پایین/چانه
_ نَک-تال=  فک بالا
_ قاشوک=  قاشق
_ بُن- چاق=  نَسَق/قباله پدربابایی
_ نَه-قَل=  قصه
_ شکاف=  گنجه/قفسه لباس
_ وائوده-نَشا=  بازنشدنی/ناشدنی
_ مَرجو= عدس
_ صندوق سری=  سرجهازی عروس
_ سوجه-ی ، بیجه-ی گودئن=  عجزو لابه کردن

 

یک پاسخ ارائه کنید