لوچان هینم

ایتا کولوار ِعشقا

چان پَسَ گیفتامُه

شوئن دَرَم

گاب دکفته بازار

بساط واکُنم

عشق فوروشم

لوچان هینم !

 

واگردان فارسی :

 

کولباری از عشق را

بر دوش گرفته ام

می روم

در بازار پر هرج و مرج

بساط باز کنم

عشق را می فروشم

پشت چشم نازک کردن و نگاه غضبناک می خرم !

یک پاسخ ارائه کنید