ماجرای حسن زبل

عی تا ارباب بو-عی تا نوکر داشتی-اما چی نوکر؟!بین دوتا ابرو چوما-زه عیی؟!مبادا فکربوکنیدکی دوزد بویا جیب زن؟!

نه خیلی ادم-زرنگی بو؟!اونه کله درست مثل ساعت کار کودی؟ تمام خریدهای خانه ارباب-به پای اون بو؟!مدتی بو نوکرای دیگربه ارباب خبرداعید(میدادند)-کی هرجور سبدایی(خرید)کی حسن ازبازارکونه یا-طوری-جفت وجورا کنه-کی عیچی(چیزی) اونه ره باقی مانا؟!

البته حسن حرام خوری-نوکده فقط با زرنگی وتیز بازی-بطور خیلی علمی-سروته قیمتا زه؟! به نفع خودش مقداری خوره به جیب زهیی؟!کی اون پول سرانه نه اربابه شین بو-۰نه کارگروفروشنده شین؟!عیروز ارباب تصمیم بیگفت اونه دنبال خریدی روانه بوکنه-کی اصلا” نتانه دیناری به جیب بزنه؟!بی نی شیت(نشست)-خوامرا فکربوکود -تا دنبال کالایی بگرده کی همه جا نرخ ثابتی بداره واونه قیمت برای گدا ودارا-تفاوت نکنه؟!حسنا بوگفت بوشو از بازار -پیش عی تا مهرساز-ازون سوال بوکون-مهر بنام هرکس بکنی یا-حرفی چنده!حسن بوشو سوال بوکود وبامو اربابا بوگوفت مهرساز- گویا هرحرف ده تومان-بنام حسین کی چهار حرفا-چهل تومان – نام حسن کی سه حرف داره سی تومان؟!ارباب بوگوفت-چانه بزی(زدی) -تخفیف ناشتی؟؟؟!حسن بوگوفت نه خیلی اونا-تقلا بوکودام-بوگوفتام مهرمال اربابه-اگر گران فاگیری تره ارزان تماما نبه یا-ارباب تی پیرا سوجانا؟!اونم بوگوفتا-کی نه -می نرخ ثابتا؟!البته ارباب عی تا شاهد هم حسن امرا روانا کودابو مبادا-تو نخ دغلبازی بوشا؟!شاهدهم حرفهای حسنا برای ارباب تصدیق بوکودارباب حسنا بوگوفت -اگر بنام خودت بخواهی مهر بسازی چقدر بایدبپردازی؟!حسن بوگفت معلومه دع -سی تومن؟!”ح”-ده تومن-“س” ده تومن-“ن”-هم ده تومن؟!

جمعا” به سی تومن!!ارباب هم سی تومان اونا پول فادا(داد) -بوگوفت بوشوعی تا مهر بنام خودت بساز وباور-بعدازاینکی حسن بوشو-بازار-ارباب با خو مباشر شرط بندی بوکود-کی حسن موفق نبوها(نمیشه)ازعی جور خرید-دیناری به جیب بزنا-اما از انجایی کی مباشر حسابی روی حسن شناخت دشتی -بوگوفت ارباب بخدا قسم غیرممکنه حسن ازهمین معامله کی بسیارنرخ ثابت ومشخصی داره-چیزی ویشترازبقیه خریدان به جیب نزنه- کمتر هم نخوایه-زدن؟! ارباب ومباشر شرط بندی بوکوداد حسنم باعی تا شاهد بوشاد مهرسازپهلو–حسن به مهر ساز بوگوفت بیا عی تا مهر بنام من بکان-مهرساز اونا سوال بوکود -تی اسم چیا؟!حسن بوگوفت-“چس”-مهرساز تعجب بوکود-کی عا چه جور اسمی عیسا؟!حسن بوگوفت توکی فضول نیی؟!

تی کارا بوکون-مهرساز هم ازچس -ح وس- به هم بچسبانی – بوبوست “حس”خواسته با قلم سه تا نقطه چ ره بکنه؟! حسن اونا واناشت(نگذاشت) بوگوفت هاتو خوبه؟! -حالا مره بوگو-نقطه دانه ایی چنده؟!مهرساز بوگوفت یک تومن-حسن بوگوفت خوب تو بجای اینکه سه تا نقطه بنهی زیر”ح”-اون کارانوکون-بجای اون دوتا نقطه می شین(مال من)عی تا نقطه باقیمانده یا-مره بنه سین درون؟!بیا اینم تی هجده تومن دستمزد؟!هفت تومن برای حرف”چ”کی سه تا اونه نقطه یا ننایی-ده تومن هم برای ” س”-باضافه-یک تومن نقطه که “س” درون مره بنایی مهرسازهم-یک خورده حساب کتاب بوکود-حسابی کلافه بوبوستابو-حسن بوگوفت-بلا می سر-توچقدر خنگی-عامعامله کی مثل روز روشنه-دوتا حرف مره بکندایی-بیست تومن-دوتا نقطه یه-“چ”یا-ننایی-دوتومن واسی (باید)مرا برگشت بدهی-تی حساب به هیجده تومن؟!درسته یا نه؟!مهرساز هم قانع بوبوست حسن وشاهدبا اون-خداحافظی بوکوداد بوشاد خانه؟!تو راه-حسن دو تومن ازدوازده تومان کی اونه گیر باموبو-فادا-شاهدا-تا اربابه ورجه لام تاکام حرف نزنه؟!-وقتی حسن با شاهد فارساد خانه -ارباب بوگوفت مهرسازچقدرتی ورجا -فاگیفت-حسنم بوگوفت سی تومان دع(دیگه)اربابه عزیز معلومه د-حسن سه حرف داره -هرحرفی ده تومن-اینبار-حسنا-بیچاره بوکودی-چیزی امی گیر نامو-مباشر بوگوفت بهتره از شاهد سوال بوکنیم-وقتی ازشاهد سوال بوکودادشاهد بوگوفت حسن هیجده تومان بیشتر به مهرساز فاندا؟!(نداد)ارباب زیر بار نوشایی -بوگوفت چنین چیزی امکان ناره-حسن هم زیربار نوشایی -با وجودیکه دوتومن شاهد–حق سکوت فادابو تا اونه لو ندهه ولی شاهد ازترس مباشر وارباب -اونا لو بدا؟!ارباب نه حسن حرفا باور بوکود نه شاهده حرفا-

عی تا مامور روانا کود تا مهرسازا-باورداد ارباب خانه-؟!؟!

ارباب ازمهرسازسوال بوکود-مهربرای حسن بکندی چقدر فاگیفتی؟! مهر سا زبوگوفت حسن کیه؟!ارباب بوگوفت عانا-ان اقایا نشناسی؟!

مهرساز بوگوفت عا اقا نام کی چسه-نه حسن؟! مهرساز ماجرای چس وفروختن دوتا نقطه از چ وگذاشتن نقطه سوما-بجای زیر”چ”-داخل “س”اوشانه تعریف بوکود اربابه شصت خبردارا بوست کی حسن-دوازده تومان تمام مهر سازا سراکلاه بنه یا-؟!مهرسازهم بوگوفت نه -کلاه ننه-خودوتا نقطه یا-بدوزه(دزدیده)-اگراون مشکلی ناره با خو مهر-منهم هیچ گله ایی-نارم؟! می دستمزدا-درست فاگیفتام(گرفتم)خلاصه ارباب خیلی حیرت بوکود شرطایم به مباشر بباختابو(باخته بود)اما مهرساز هنوز نفهمستابو(پی نبرده بود)جریان ازچی قرارا؟!

وچی کلاه گشادی حسن اونه سر-واربابه- بنه یا؟؟؟؟؟؟؟؟

مباشر بوگوفت-یاالله می حق حساب شرط بندی یا رداکن-بایه حسن نانه خو فکرا -خوره-امان چوب-امی ندانم کاری یا؟!

دادولی(هالو بودن) -بهتره یا بی پولی؟! ارباب بوگوفت-صد البته بی پولی بهتره ازدادولی یه؟!چون اگر پولدار-دادول ببه خیلی راحت عی تا(یکی) زرنگه ادم بی پول مثل عا اقای چس -اون دارو ندارا-ازچنگش بیرون اوره؟!!!!!!!!!!!!!!!

بی پول خوعقلا-جمع وجورا کنه-خیلی زود همه چی بدست اوره

پایان

منبع:تاریخ اجتماعی ایران-تالیف زنده یاداستاد-مرتضی راوندی بزرگ

برگردان به گیلکی

بیست ونهم اردیبهشت ۱۳۸۷-روشن فومنی مشهد

یک پاسخ ارائه کنید