ماهی گیر

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: ماهی گیر

نیویشتن کس(نویسنده): فریده بزرگی

 ایجرأ: فریده بزرگی

لهجه : لشت نشایی

دیچین واچین(ادیت): کیا حدایقی

 

هوأسرد بۊ. گؤر خأنهٰ صدأ أدمˇگیشه کرأ گۊدی…ثریا بگؤته برأر می چۊم راغˇسر کلأسأ بؤ…چی بۊبؤ گۊل برأر؟ تی رنگ چره کأله وأجمهٰ مأنهٰ؟…

یک پاسخ ارائه کنید