مرگ آقاجان

صبحدم بو هوا-ابری وعبوس

بالا کلده ا-اوچابو-خوان خروس

 

چهچه بولبولو-قارقار-کلاغ

بشکنابو-سکوته سنگینه باغ

 

تازه ازدریا-نیل پر بزابو

آسمان کالاچ مالاچی-بوبا بو

 

شب تاریک خو بساطا اوچابو

جاجیگایا-به سپیده فادابو

 

سپیده منتظر افتاب بو

آفتابم درپس ابران خواب بو

 

ابر فرصت نوکودابو–بباره

طاقتم ناشتی خو بارا–بداره

 

خانا–تا چاشپره-شوروم بزابو

صحرا تان-خیمه یه–ماتم بزابو

 

فلک سینه پرازاندو-بو

غم عالم-اونه-دوش -چون کو-بو

 

رعد وبرقی- زه عی-درعمق می دیل

کودیمی نالا-بصد زار وذبیل

 

فارسه جان بلب می جانان

کراازدست شویی می اقاجان

 

ناخبره–جانه پدر-سیحه -بوکود

آمی دیل-غصه یه-دنیایا دوکود

 

پدرازدرد- دع-ناله نوکوده

طلب نان وپیاله نوکوده

 

نه کولا-خواسته-نه شلوار-نه قبا

دع -نوخورده-تکانم-ازخوجیگا

 

من زفریاد برارو-خاخوران

بفهمستام-کی بمردا–آقاجان

 

بوشو-ازدست خدایا-امی پیر

بوخوسه-تابقامت گیله جیر

 

بوشو ازدست بوبوستا-راحت

هیسه ای جانه پسر تی نوبت

 

**************

 

تاهسا-من اونا-ارام نیدابوم

ندهه-هیچ کاری انجام–نیدابوم

 

وابرازه بیلا-به دیوار–هرگز

اونه کاول–ببه بیکار–هرگز

 

تا-هسا-هیچکی-نیدابو-اقاجان

بوخوسه–تا بایه-افتاب صحرا تان

 

حتی اون روز -کی هوا-باران بو

اونه-سر گرمه کج ونوغان بو

 

صوب وسرما-زمستان وایاز

پاپروسا-تاچه زه عی–وقته نماز

 

شخم زدن تا هرسه باغه–چایی

خوک فرانی -۰زبیجار–خانه پایی؟!

 

۹نه- تا-زاکه-شکما-سیراکودان

خورا با—جاندخی-درگیرا-کودان

 

مرد ونامردا-وجا-دولا بوعان

با یتیمی وستم -پیلا بوعان

 

بی دی نه–پنبه دانه یا–درخواب

بوخوره–تازیانه ازارباب

 

هاتو کم کم فارسه تاهشتاد

قورقوشم–جان اونه شین-چون فولاد

 

اشکه- فرزندا -نتانه–بی دی نه

حتی اون روز-کی-خو چشما-فوچینه؟!

 

حالا-روقبله– هاچین چنگرا بو

نفسه گرم اونه شین تنگرا به

 

************************

 

نتانیم چارتا براران بوردان

آقاجانه جسدا-قبرستان

 

عا-پا-اوپا-کرا تابوتا-بوریم

خلقه-امرا-کرا تابوتا-بوریم

 

کوها–بوردان نتانیم-مگه کمه

عینه-هون-پیلدانه بقعا-علمه

 

گیل خو ابادیا-به اون مدیونه

دارو چوب-ازاقاجان ممنونه

 

قلا روخان-اونه-پیشانی عرق

اون چی بو-تاریخه–پلدانه ورق

 

کرا شالی جسده-دولا بوهه

لاته چو–سر گوله-باقلا-وابوهه

 

خالو-داران کی کوچی تر-جه اوند

اونه تابوته–شکوفه فوکوند

 

پیش ودونبال فارسیم قبرستان

اونه کول-خوفته-هزار تا اقاجان

 

مرده گان دوکه- خوراد ازمرده

اونره جا-واکوند-یک خورده

 

هیچکسی مردانه-خندا-نیدی نه

خودشه-قبره–نکندا-نی دینه

 

مرده سر بیله مرا–فوبوهه-خاک

خلوتی-هرکه خوره زنه-به چاک

 

خانه شیم هرکی بفکر خودشه

بعدازاین کی امی جورا-بکشه

 

تاسیانه-زاکانره-خانه

بخدا دنیا مره-تاسیانه

 

گوما-بوسته گیله جیر-می الماس

نوکونم-دع پسری یا-احساس

 

بعدازین تکیه به کی دوش بزنیم

بی علم چوتو-تانیم جوش بزنیم

 

یک پاسخ ارائه کنید