منوچهر پسر قابوس

فلک‌المعالی ابومنصور منوچهر بن قابوس بن وشمگیر پنجمین فرمانروای زیاری بود(۴۰۳ تا ۴۲۰ ه.ق.). او پسر قابوس بود. او در سال ۴۰۳ هجری پس از اینکه پدرش قابوس به دست سرداران خود اسیر و کشته شد،

جای او را گرفت. جانشین منوچهر پسرش انوشیروان بود.

یک پاسخ ارائه کنید