مهربانی

مهربانِی

هر چَقد تقسا کونیم

کَماَ نیبه

ویشتراَ بِه

 

برگردان:

مهربانی را

هراندازه تقسیم کنیم

کم نمی شود

بیشتر می شود

یک پاسخ ارائه کنید