موزه ی فضای باز بالنبرگ

این کتاب در چارچوب فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی موزه میراث روستایی گیلان که با هدف استفاده از تجارب و دانش دیگران در خصوص موزه های

فضای باز و موزه های روستایی انجام می شود ترجمه و منتشر شده است. در این کتاب نحوه ی شکل گیری و روند مراحل مختلف اجرای موزه ی بالنبرگ سوییس به سادگی روایت شده است. روایتی که بسیار مشابه تجربه ی موزه ی میراث روستایی گیلان است تا ازین رهگذر بخش هایی از قصه ی موزه ی میراث روستایی گیلان هم گفته شود. امید که در فرصتی دیگر، روایت موزه میراث روستایی گیلان از زبان بازیگران آن نوشته شود.

*************************

زیرنظر : محمود طالقانی

ناشر :تهران، انتشارات روزنه، ١٣٨٨

یک پاسخ ارائه کنید