مۊردن (مُردن) murdən

 صرف فعل گیلکی مۊردن/ فارسی مُردن

ؤ (o)

ۊ (u)

 

¤ ماضی ساده (مُردم، مُردی، مُرد، …)

 مثبت : بؤمۊردم، بؤمۊردی، بؤمۊرد، بؤمۊردیم، بؤمۊردین، بؤمۊردن

 منفی : نؤمۊردم، نؤمۊردی، نؤمۊرد، نؤمۊردیم، نؤمۊردین، نؤمۊردن

———————————

¤ ماضی نقلی (مُرده) » بؤمۊرده

———————————

¤ ماضی بعید (مُرده بودم، …)

مثبت : بؤمۊرده بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

منفی :  نؤمۊرده بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (مُرده باشم …)

مثبت : بؤمۊرده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نؤمۊرده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌مُردم، …)

 مثبت : مۊردم، مۊردی، مۊرد، مۊردیم، مۊردین، مۊردن

 منفی : نؤمۊردم، نؤمۊردی، نؤمۊرد، نؤمۊردیم، نؤمۊردین، نؤمۊردن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌مُردم، …)

 مثبت : مۊرده نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : مۊرده ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : نؤمۊرده نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌مُردم، …)

مثبت : مۊرده دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : مۊرده دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌میرم، …)

 مثبت : مۊرده درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : مۊرده دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌میرم، …)

 مثبت : میرم، میری، میره، میریم، میرین، میرن

 منفی : نمیرم، نمیری، نمیره، نمیریم، نمیرین، نمیرن

———————————

¤ مضارع التزامی (بمیرم، …)

 مثبت : بمیرم، بمیری، بمیره، بمیریم، بمیرین، بمیرن

 منفی : نمیرم، نمیری، نمیره، نمیریم، نمیرین، نمیرن

———————————

¤ فعل امر  : بمیر
¤ فعل نهی : نمیر

یک پاسخ ارائه کنید