میجیک نزنم/ پلک برهم نمی گذارم

ایمشب میجیک نزنم

جه هر شب ویشتر

تی قدراَ دانم

 

برگردان:

امشب پلک برهم نمی گذارم

از هر شب بیشتر

قدر تو را می دانم

یک پاسخ ارائه کنید