می‌عقلِ تونگوله’ تا بیشتاوستم

می‌عقلِ تونگوله’ تا بیشتاوستم
می‌دیلِ درجک ِ ناجه’ دوستم

جانِ تاوان، بپختم عقل و دیلاَ
جه پاایشکیلِِ اَ دونیا بجستم

برگردان:

به محض این‌که تلنگرِ عقل‌ام را شنیدم
دریچه‌ی آرزوی دل‌ام را بستم

عقل و دل‌ام را به تاوانِ از دست‌دادنِ جان‌ام  پختم
(و) از مانعِ این دنیا رهیدم.

یک پاسخ ارائه کنید