می‌ گیلان، پهنِ دونیا جاُ اِی‌ تایه

می‌ گیلان، پهنِ دونیا جاُ اِی‌ تایه
اَیاَ میرزا کوچیکِ پاصدایه

نیدینی گیلاناَ!، تی‌سر کولا شِه
چَرِه کی گیلانِ نقاش، خودایه

برگردان:

گیلانِ من، در دنیای بزرگ، یکی است
این‌جا صدای پای میرزاکوچک است

گیلان را نبینی!، سرت کلاه می‌رود
برای این‌که نقاش ِ گیلان، خداست

یک پاسخ ارائه کنید