ناز دِ هسا ته شینه

نــاز دِ هسا تِــــه شینه ، مـــــوقِـــه یـــه نــــاز فاره سا

بـولبول بینیشته گـــــولِـــه وَر ، وخــته گـــــولاز فاره سا

اَ گــــولـــــه پامچالا دینـــی ، خنــده کُـنه شُونده گولِـــه

نســیم و ولکـــانِـه صـــــدا ، نغــمه یــــه جـــاز فاره سا

آو جـــه شائـــی خو سـرا ، سنگـا زنِـــه صخــــرا زنــه

رکــــوعـــه وی داره بـیدیــن ، وخـــته نمــــــاز فاره سا

سیرا بـــوگــــو طانه مَـــــرَ ، تِـــه اوقاتــا زرخـا نـــــوکـن

خــو زرده پـــِرهــــانِــــه مـَـــــرَ ، آمِـــــه پییــاز فـاره سا

بــاقــلا گـــولا دئـــن دَرَم ، نـاز تِـــه چــومــانـا مــــــانـِه

خـنده دینَم گـامـاس گـامـاس ، تِـــه گــرو گـاز فاره سا

چی چی نی انار گولانِه گوش ، جیک جیک اَمرَ گب زنه

گُـــــزگــائـنِـه کـــارا بــیدیـــن ، بــــه وازه واز فاره سا

پئسه کــلاچ قــار و قــار ، خـو پئسه ســرا فــوکــویــِه

قــــــارِه آمِــــــه شــائــی مَــــرَ ، پائــیزه داز فاره سا !

 

واگردان به فارسی :

 

هم اکنون موقع ناز کردن توست ، وقت ناز کردن فرا رسید

بلبل در کنار گل نشست ، وقت فخر فروشی فرا رسید

این گل « پامچال » را می بینی که برای گل « شوند » می خندد

نسیم و صدای برگ ها ، مانند نغمه ی جاز فرا رسیده است

آب از شوق سرش را ، به سنگ و صخره می کوبد

وقت نماز فرا رسیده است ، رکوع درخت بید را ببین

به سیر بگو با طعنه ، اوقات خودت را تلخ نکن

پیاز ما با پیراهن زرد خودش فرا رسیده است

گل باقلی را دارم می بینم که ناز مانند چشمان توست

خنده را دارم می بینم که آهسته آهسته به لب و دندان ات رسیده

گنجشک در گوش گل های انار با جیک جیک دارد حرف می زند

قورباغه ها کارشان به جَست و خیز رسیده است

کلاغ پیسه با قار و قار ، دارد بر سر کچل خودش می کوبد

با شادی ما قهر است ، داس پائیز فرسیده است

 

یک پاسخ ارائه کنید