ناش ببوستیم

گــوله باغـه مئـــن جأ واش ببوستیم

بوخوردیم غورصه اَنقــد خاش ببوستیم

جـه جـان سختی نتــانستیم بیمیریم

بــــــه کوله زیندیگانی ناش ببوستیم !

واگردان فارسی :

در میان باغ گل علف هرز شدیم

آنقدر غصه خوردیم که لاغر و استخوانی شدیم

از سخت جانی نتوانستیم بمیریم

نعشی بر دوش زندگی شدیم !

یک پاسخ ارائه کنید