نظریه نظام آسیایی

در این کتاب، درباره شیوه تولید آسیایی بحث شده و یک مطالعه موردی در استان «گیلان» در این زمینه انجام گردیده است. نظریه‌ی نظام آسیایی، نظریه شناخته شده‌ای در تفسیر و تبیین تاریخ جوامع شرقی است.
از این رو در اثر حاضر، این نظریه تشریح شده و به دلیل این‌که استان «گیلان» از لحاظ سرنوشت تاریخی و جغرافیای تاریخی تا اوایل دوره «صفویه» به صورت یک واحد سیاسی در تاریخ ایران به حیات خود ادامه داده و همچنین این منطقه درست نقطه مقابل ویژگی‌های جغرافیایی و طبیعی‌ای است که طبق نظریه نظام آسیایی منشاء برخاستن ویژگی‌های نظام شرقی بوده، «گیلان» به عنوان جغرافیای آزمون تطبیق این نظریه با واقعیت انتخاب شده و نشان داده شده که این تحوّلات به عنوان شواهد واقعی تاریخی چه رابطه‌ای با نظریه مذکور دارد.

یک پاسخ ارائه کنید