نقاره زنی و آداب آن درلاهیجان

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب پویشی در گیلان شناسی

نقاره زنی و آداب آن درلاهیجان/ گیلان؛، از دیرینه زمان

در روزگاران گذشته، نقاره زنی، ازمفاهیم ویژه‌ای برخوردار بوده است.
گاهی به نشانه” گاه‌شناسی” و گاهی به نشانه” شادمانی” نقاره زده می‌شد.
نقاره زنی در مراسم :
_عروسی
_ کشتی گیله مردی
_لافند بازی
_ ختنه سوران
_ پیروزی در نبرد
_کج واچینی
_برنج کاری
و مانند این ها، مورد استفاده قرار می گرفت.
کاربرد نواختن نقاره، در هنگام شادی بود. بامداد و شامگاه، نقاره می زدند تا مردم به هنگام برخیزند و لحظه هارا دریابند.

یک پاسخ ارائه کنید