نژادپرست

او وخت کی بوگوفته بی:

“بوشو.. ترا نخام، سیایی، ترا نخام”

وا بفهمسته بیم کی،
نژاد پرستی!

 

فارسی:

زمانی که گفته بودی:

“برو.. نمی خواهمت، سیاهی، نمی خواهمت”

باید می فهمیدم که،

نژاد پرستی!

یک پاسخ ارائه کنید