نگاه کن / فاندیر

می تام زئنَ وا بدن

می چوم،

ای دونیا گب داره

فاندیر مرا

 

برگردان:

سکوتم را رها کن

چشمم،

یک دنیا حرف دارد

نگاهم کن

یک پاسخ ارائه کنید