هئن (خریدن) Hən

صرف فعل گیلکی : هئن/ فارسی : خریدن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

​​​

¤ ماضی ساده (خریدم …)

 مثبت : بهئم (behəm) بهی (behi)  بهه بهیم بهین بهئن

 منفی : نهئم (nehəm)  نهی  نهه  نهیم  نهین  نهئن

 

———————————

¤ ماضی استمراری (می خریدم …)

 مثبت :  هئم (həm)  هئی   هئه   هئیم   هئین   هئن

منفی :  نهئم (nehəm)  نهئی   نهئه   نهئیم   نهئین   نهئن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می خریدم …)

مثبت : هئه دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : هئه دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می خریدم …)

 مثبت : هئه نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : هئه ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

———————————

¤ ماضی نقلی ( خریده ) »  بهئه

———————————

¤ ماضی بعید (خریده بودم …)

مثبت : بهئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /   بین / بؤن

منفی : نهئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (خریده باشم …)

مثبت : بهئه بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

منفی : نهئه بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

مثبت : بهئه دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

منفی : بهئه ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد ?

مثبت : بهئه دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

منفی : بهئه ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ مضارع اخباری (می خرم …)

 مثبت : هینم (hinəm)  هینی   هینه    هینیم  هینین  هینن

 منفی : نهینم (nehinəm)  نهینی  نهینه  نهینیم  نهینین  نهینن

———————————

¤ مضارع التزامی (بخرم …)

 مثبت : بهینم(behinəm)  بهینی  بهینه  بهینیم  بهینین بهینن

 منفی : نهینم (nehinəm) نهینی  نهینه  نهینیم  نهینین نهینن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میخرم …)

 مثبت : هئه  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : هئه دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  بهین   (بخر)
¤ فعل نهی :  نهین   (نخر)

 

یک پاسخ ارائه کنید